لوگوی ارکیده پرواز قرن
ارکیده پرواز قرن با اطمینان سفر کنید...
021-44291912

تور نوروز 1403آنتالیا با پرواز فری برد


هتل lara palace آنتالیا

هتل lara palace آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

25,390,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

29,090,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,490,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل lara palace آنتالیا

هتل lara palace آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

27,390,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

33,090,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,490,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل BELKON آنتالیا

هتل BELKON آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

33,790,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

45,990,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

25,590,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Sensitive Premium Resort  آنتالیا

هتل Sensitive Premium Resort آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

48,490,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

64,800,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

30,400,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

49,490,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

66,490,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

24,730,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Transatlantik

هتل Transatlantik

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

50,290,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

67,400,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

30,890,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Sherwood Suites Resort antalya

هتل Sherwood Suites Resort antalya

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

52,090,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

70,590,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

31,590,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Aydinbey Queens Palace and Spa antalya

هتل Aydinbey Queens Palace and Spa antalya

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

53,490,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

72,790,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

32,090,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل GRAND PARK LARA آنتالیا

هتل GRAND PARK LARA آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

54,190,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

73,890,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

32,290,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل  Crystal Water world Resort

هتل Crystal Water world Resort

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

54,890,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

87,990,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

32,590,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل ORANGE COUNTY آنتالیا

هتل ORANGE COUNTY آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

57,890,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

86,690,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02144291912

هتل ASKA LARA RESORT آنتالیا

هتل ASKA LARA RESORT آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

60,490,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

83,590,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

34,190,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Asteria Kremlin آنتالیا

هتل Asteria Kremlin آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

62,890,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

87,900,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

35,290,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Long Beach Resort

هتل Long Beach Resort

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

63,090,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

87,490,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

41,990,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Limak Limra آنتالیا

هتل Limak Limra آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

64,690,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

90,590,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

35,790,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Rubi Platinum

هتل Rubi Platinum

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

68,190,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

95,590,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

44,500,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Limak atlantis deluxe آنتالیا

هتل Limak atlantis deluxe آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

70,390,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

99,590,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

37,600,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Sherwood Exclusive آنتالیا

هتل Sherwood Exclusive آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

71,190,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

101,100,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

37,990,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Sueno Golf Belek آنتالیا

هتل Sueno Golf Belek آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

72,790,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

103,390,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

38,390,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Limak Lara Deluxe آنتالیا

هتل Limak Lara Deluxe آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

72,890,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

103,690,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

38,490,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Granada luxury belek آنتالیا

هتل Granada luxury belek آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

74,390,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

106,200,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

39,090,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Adalya Elite Lara آنتالیا

هتل Adalya Elite Lara آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

75,490,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

107,790,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

39,290,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Spice

هتل Spice

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

75,490,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

107,990,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

39,390,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Ic Green Palac

هتل Ic Green Palac

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

79,390,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

114,190,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

40,690,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

87,190,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

126,690,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

43,290,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Selectum Luxury Resort آنتالیا

هتل Selectum Luxury Resort آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

89,990,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

131,190,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

44,290,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل DELPHIN IMPERIAL آنتالیا

هتل DELPHIN IMPERIAL آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

94,490,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

138,490,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

53,790,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Delphin Be Grand آنتالیا

هتل Delphin Be Grand آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

95,290,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

139,590,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

58,090,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Rixos Sungate آنتالیا

هتل Rixos Sungate آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

97,090,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

142,490,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

46,590,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Kaya Palazzo Golf Resort آنتالیا

هتل Kaya Palazzo Golf Resort آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

99,790,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

146,390,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

47,290,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

102,790,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

151,590,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

48,490,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل CALISTA DELUXE LUXURY RESORT آنتالیا

هتل CALISTA DELUXE LUXURY RESORT آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

132,490,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

199,190,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

58,390,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل The Land of Legends آنتالیا

هتل The Land of Legends آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

132,690,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

199,390,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

58,390,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Regnum Carya آنتالیا

هتل Regnum Carya آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

196,090,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

300,690,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

79,490,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort آنتالیا

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort آنتالیا

آنتالیا

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

223,690,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

344,890,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

88,700,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

20,290,000 تومان

رزرو : 02144291912

پاسپورت با اعتبار 7 ماه از تاریخ سفر ، ارائه تست منفي pcr با اعتبار حداکثر 72 ساعت

بلیت رفت و برگشت ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل ، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

تاریخ رفت:28و29اسفند 02-03-06-07-09-10 فروردین

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور نوروز 1403آنتالیا با پرواز فری برد
ارکیده پرواز قرن